Билингвални летни групи

В случай, че Вашето дете в предучилищна или начална училищна възраст среща трудности в овладяването на българския език – устен или при четене и писане, и разбира и/или говори английски език, то летните груповите занятия биха подпомогнали неговото езиково, говорно и комуникативно развитие.

Билингвалните летните групи са подходящи за:
• билингвални деца от семейства с говорими български и английски език;
• англоговорящи деца, които израстват и се обучават в българска среда;
• български деца, които посещават англоезична детска градина или училище;

Груповите занимания са разделени:
• за деца между 4 и 6-годишна възраст – развиване и обогатяване на говоримия български език – разбиране и употреба;
• за ученици от 1 до 4 клас – овлавяване на писмения български език спрямо изискванията на училищния учебен план за съответния клас;

Защо да запиша детето си?
Водещият специалист предлага игри и стимулни материали, развиващи езиковите, говорните и комуникативните умения на детето на български език. Целта е постигане на своеобразното „изравняване“ на българския и английския език, така че детето Ви да общува със самочувствие и увереност и на двата езика.

Допълнително, терапевтът следи говорното и езиковото развитие на детето. Въпреки че българският и английският език са доста различни, съществуват съществени маркери, които сигнализират, че детето среща повече трудности в единия език, на които следва да се обърне допълнително внимание.

С какво сме различни?
През последните години професионалният опит ни среща с деца с чуждестранен произход или с един родител чужденец, а другият – с български произход. Тези семейства за постоянно или временно пребивават в България. Някои от децата се справят с двуезичната среда лесно, бързо и ефективно, докато за други е необходима допълнителна подкрепа. Често бариерата е само „езикова“.

Срещаме деца, които „не разбират“ български език и заради това остават „неразбрани“ самите те.
Срещаме деца, които „не говорят“ български език и заради това другите “трудно“ общуват с тях.

Затова, в процеса на работа, ако Вашето дете изпитва затруднения и не може да се изрази на български език, винаги ще срещне подкрепа и разбиране на… английски език. Другите деца и водещите терапевти ще му съдействат в откриването на правилните и точни думи на български език. По този начин, чрез игра и емпатия, детето ще опознава и овладява не само българския език, но и българската култура и среда.

За повече информация можете да се свържете с нас на посочените контакти:

Mobile: +359 (0) 877 60568; +359 (0) 888 373721;
E-mail: info@bglogoped.eu

http://www.bglogoped.eu